[天干地支排序]
 
1 雞 ˇ ^ ˋ ˙ _ 罕用ˊ

一聲

高平

二聲

迴揚

三聲

迴降

四聲

高降

五聲

低促

六聲

低平

( 2 )

揚聲

※台語聲調符號: ˇ ^ˋ˙_罕用ˊ
※轉聲規則:1→6, 2→6, 3→4, 4→1, 5→4, 6→3

※參考資料:士林慈諴宮【媽祖廟】【天上聖母】聖籤。
【靈籤解說】:創譯出版社               TEL: 04-22112933
※藍色字,通用拼音:王啟陽

代號 台語漢字 通用拼音(文言為主,白話為輔)

第1籤   

日出便見風雲散, rit^ cut• ben^ genˋ hong_ hun_ san^ ,
甲子 光明清淨照世間;

gong_ mingˇ cing_ jing_ jiauˋ seˋ gan ;

 一向前途通大道,

itˋ hiong^ jen_ doˇ tong_ dai^ der_ ,

 萬事清吉保平安。

van^ su_ cing_ get• ber bing_ an 。

解說

只要日頭出現,即時風消雲散;只要光明普照,世間便見清淨太平;只要努力奮鬥,前途一定光明;只要做事問心無愧,神明一定庇佑你『清吉平安』。

 
第 2籤  於今此景正當時, wu_ gin cu gingˋ jingˋ dong_ siˇ
甲寅

看看愈吐百花開;

kuanˋ kuan^ iok^ to^ biekˋ hua_ kai ;

 

若能遇得春色到,

riok^ lingˇ qu^ ditˋ cun_ siek• der^ ,

 

一洒清吉脫塵埃。

itˋ sa cing_ get• tuatˋ din_ ai 。

解說

冬尾時,雖然氣勢嚴寒,卻是春天漸近的時陣;你看咱四周花樹含苞待放;只要春天來臨,即時出現百花盛開的美麗景色,大地回春、
萬象更新好運到。

 

 

第 3籤 

勸君把定心莫虛,

kuanˋ gun ba ding_ sim vok^ hi ,
甲辰

天註衣祿自有餘;

ten_ zu^ i_ lok_ zu^ iu  wuˇ

 

和合重重常吉慶,

her_ hap_ diong_ diongˇ siong_ getˋ king^ ,

 時來終遇得明珠。

siˇ laiˇ jiong^ qu^ ditˋ ming_ zu 。

解說

勸告你心頭噯堅定,專心一志,事業必定成功,衣食、財富不缺;
姻緣上天已註定,專心追求意愛的人,一定曰當【有情人終成眷屬】
娶得佳偶。

 
第 4籤 

風恬浪靜可行舟,

hong diam_ long_ jing_ ker hing_ jiu ,
甲午

恰是中秋月一輪;

gaˋ si^ diong_ ciu  quat_itˋlunˇ
 

凡事不需多憂慮,

huan_ su_butˋ su_ der_ iu_ lu_
 

福祿自有慶家門。

hokˋ lok_ zu^ iuˋ kingˋ ga_ vunˇ

解說

 

 

第5籤   

只恐前途命有變,

ji kiong jian_ doˇ ving_ iu ben^
甲申

勸君作急可宜先;

kuanˋgun zokˋ gip•ker qi_ sen
 

且守長江無大事,

ciaN siu diong_ gang vu_ dai^ su_
 

命逢太白守身邊。

ving_ hongˇ taiˋbiek_ siu sin_  ben 。

解說

 

 
第 6籤 

風雲致雨落洋洋,

hong_ hu diˋwuˋ lok^ iong_ iongˇ
甲戌

天災時氣必有傷;

ten_ zai si_ ki^ bitˋ iu  siong
 

命內此事難和合,

ving^ lai_ cu su_ lan_ her_ hap_
 

更逢一足出外鄉。

gingˋ hongˇ itˋ jiok• cuˋ qua^ hiong

解說

 

 

第 7籤

雲開月出正分明,

hu kai  quat_ cut•jiaNˋ hun_ vingˇ
乙丑

不須進退問前程;

butˋ su_ jinˋ te^ vun^ jen_  dingˇ
 

婚姻皆由天註定,

hun_  im gai_ iu_ ten zuˋding_
 

和合清吉萬事成。

her_ hap_ cing_ get• van^ su^ singˇ

解說

 

 

第 8籤 

禾稻看看結穗完,

her_ diu_ kanˋkan^ getˋ sui_ wanˇ
乙卯

此事必定兩相全;

cu su_ bitˋ ding^ liong siong_  zuanˇ
 

回到家中寬心坐,

hue_  derˋga_ diong kuan_ sim_ zer_
 

妻兒腹樂團圓。

ce_  riˇ go bak• lok^ tuan_  wanˇ

解說

 

 

第 9籤 

龍虎相隨在深山,

liong_ hoˋsiong_ suiˇ zai^ cim_ sam
乙巳

君爾何需背後看;

gun niˋ her_ su_ bue^ hier^  kan^
 

不知此去相愛

butˋdi_ cu ki^  siong_ aiˋqo_,
 他日與我卻無干。 taN_  rit_ yi  qoNˋkiokˋvu_  gan。

解說

 

 

第 10籤 

花開結子一半枯,

hua kai getˋjiˋjit^ buaNˋko
乙未

可惜今年汝虛度;

ker sier•gin_  niˇ liˋ hi_ do_
 

漸漸日落西山去,

jiam^ jiam^ rit^ ler_ se_ san_ ki^,
 

勸君不用向前途。

kuanˋgun buiong_ hiongˋjen_ doˇ

解說

 

 

第 11籤 

凡事且看子丑寅,

huan_ su_ ciaN kuaN^ zuˋ tiuNˋ inˋ
乙酉 靈雞漸漸見分明; ling_ ge jiam^ jiam^ giNˋ hun_ vingˇ
 

雲開月出照天下,

hun_ kai guat_ cut•jiauˋ ten_ ha_,
 

郎君即便見太平。

long_ gun jit ben_ genˋ taiˋ bingˇ

解說

 

 

第 12籤  長江風浪漸漸靜, diong_ gang hong_ long_ jiam^ jiam^ jing_,
乙亥 于今得進可安寧; yi_ gin ditˋ jin^ ker an_ lingˇ
 必有貴人相扶助, bitˋ iu guiˋ rinˇ siong_ hu_ zo_ ,
 凶事脫出見太平。 hiong_ su_ tuatˋ cut• genˋ taiˋ bingˇ

解說

 

 

第 13籤  命內正逢羅孛關 ving^ lai_ jiaNˋ hongˇ ler_ piekving^ lai_ jiaN guan,
丙子 用盡心機總未休; iong^ jin^ sim_ gi zong vi^ siu ;
 作福問神難得過, zerˋ hok• vng^ sinˇ lan_ ditˋ gue^,
 行舟上高 gaˋ na hing_ jiu jiuN^ ger jiu。

解說

 

 

第 14籤  財中漸漸見分明, zai_ diong  jiam^ jiam^ giNˋ hun_ vingˇ
丙寅 花開花謝結子成; hua  kai  hua  sia_ getˋ jiˋ singˇ
 寬心且看月中桂, kuan_ sim ciaN kuaN^ quat^ diong_ gui^ ,
 郎君即便見太平。 long_ gun jitˋ ben^  genˋ taiˋ bingˇ

解說

 

 

第 15籤 

八十原來是太公,

beˋ zap_ quan_ laiˇsi^ taiˋgong,
丙辰

看看晚景遇文王;

kuaNˋ kuaN^ vuan gingˋ du vun_ ongˇ
 

月下事休相問,

quat^ ha_ gin  su_ hiu_ siong_ vun_,
 

勸君且守待問通。

kuanˋ gun ciaN  siuˋ dai^ vun^  tong。

解說

 

 

第 16籤  不須作福不須求, ver_ su_ zerˋ hok• ver_ su_ giuˇ
丙午 用盡心機總未休; iong^ jin^ sim_ gi  zong vi^ siu ;
 陽世不知陰間事, iong_ se^ butˋ di_ im_ gan_ su_,
 官法如爐不自由。 guan_ huat• ru_ loˇ ver_ zu^ iuˇ

解說

 

 

第 17籤  舊恨重重未改為, gu^ hin_ ding_ dingˇ vi^ gai  wiˇ
丙申 家中禍患不臨身; ga_ diong her^ huan_ butˋ lin_ sin;
 須當謹防宜作福, su_ dong  gim  hongˇ qi_ zerˋ  hok•,
 龍蛇交會毋惊怹 liong_ siaˇ gau_ hue_ m^ giaN_ in。

解說

 

 

第 18籤  君問中間此言因, gun vun^ diong_ gan  cu  qen_im,
丙戌 看看祿馬拱前程; kuaNˋ kuaN^ lok^ maˋ giong jian_ dingˇ
 求得貴人多得利, giu_ ditˋ guiˋ rinˇ der_ ditˋ li_,
 和合自有兩分明。 her_ hap_ zu^ iuˋ liong hun_ vingˇ

解說

 

 

第 19籤  心高必然誤君期, sim_ ger  bitˋ renˇ qo^ gun_ giˇ
丁丑 富貴由命天註定 huˋ gui^ iu_ ming_ ten  zuˋ ding_;
 不然且回依舊路, butˋ  renˇ ciaN  hueˇ yi_  gu^  lo_
 雲開月出自分明。 hunˇ kai guat_ cut• zu^ hun_ vingˇ

解說

 

第 20籤 

前途功名未得意,

jian_ doˇ gong_ mingˇ ve^ ditˋ i^,
丁卯

只恐命內有交加;

ji  kiong miaN^ lai_ iu gau_ ga;
 

兩家必定防損失,

liong_ ga  bitˋding^  hong_ sng_  sit•,
 

勸君且退莫咨嗟

kuanˋ gun ciaN te^ vok^ zu_ ca。

解說

 

 

第 21籤 

十方佛法有靈通,

sip^ hong hut^ huat• iu ling_ tong ,
丁巳

大難禍患不相同;

dai^ lan_ her^ huan_ butˋ siong_ dongˇ
 

紅日當空常照耀,

hong_ rit_ dong_ kong siong_ jiauˋ iau_,
 

還有貴人到家堂。

huna_ iuˋ guiˋ rinˇ derˋ ga_ dongˇ

解說

 

 

第 22籤  太公八十家業成, taiˋ gong  beˋ zap_ ga_ qiap^ singˇ
丁未 月出光輝四海明; quat^ cut• gong_ hui  suˋ haiˋ vingˇ
 命內自然逢大吉, ving^ lai_ zu^ renˇ hong_ dai^ get•
 茅屋中間百事亨。 mo_ ok diong_ gan biekˋ su_ hing。

解說

 

 

第 23籤  欲去長江水闊茫, iok^ ki^ diong_ gang zuiˋ kuaˋ vongˇ
丁酉 前途未遂運未通; jen_ doˇ vi^ sui_ wun^ vi^ tong;
 

如今絲綸常在手,

ru_ gin si_ lunˇ siong_ zai^ ciuˋ
 

只恐魚水不相逢。

ji kiongˋ hi_ zuiˋbutˋ siong_ hongˇ

解說

 

 

第 24籤  月出光輝四海明, quat^ cut• gong_ hui  suˋ haiˋ vingˇ
丁亥 前途祿位終成真 jen_ doˇ lok^ ui_ jiong_ sing_  jin;
 浮雲掃退終無事, pu_ hunˇ sauˋ te^  jiong_ vu_ su_,
 可保禍患不臨身。 ker ber her^ huan_ butˋlin_ sin 。

解說

 

 

第 25籤  總是前途莫心勞, zong si^ jen_ do vok^ sim_ lerˇ
戊子 求神問聖枉是多; giu_ sinˇ vun^ sing^ ong su_ der;
 但看雞犬日過後, dan^ kuaNˋ ge_ kenˋ ret^ gerˋ hier_ ,
 不須作福事如何。 butˋ su_ zokˋhok su^ ru_ herˇ

解說

 

 

第 26籤  選出牡丹第一枝, suan  cutˋ ver dan de^ itˋ gi ,
戊寅 勸君折取莫遲疑; kuan gun jetˋ cuˋ vok^ di_ qiˇ
 世間若問相知處, seˋ gan na^ mng^ siong_ di_ cu^ ,
 萬事逢春正時。 van^ su_ hong_ cunˋ jiaN duiˋ siˇ

解說

 

 

第 27籤  寬心且自由, gun niˋ kuan_ sim  ciaN zu^ iuˇ
戊辰 門庭清吉家無憂; mun_ dingˇ cing_ get ga vu_ iu;
 財實自然終吉利, zaiˇ sit_ zu^  renˇjiong_ getˋ li_
 凡事無傷不用求。 huan_ su_ vu_ siong butˋ iong^ giuˇ

解說

 

 

第 28籤  於今莫作此當時, i_ gin vok^ zer^ cu dong_ siˇ
戊午 虎落平陽被犬欺; hoˋ ler^ bing_ iangˇ bi^ kenˋ ki  ;
 世間凡事何難定, seˋ gan  huan_ su_ her_ lan_ ding_,
 千山萬水也遲疑。 cian_ san van^ suiˋ ia^ di_ qiˇ

解說

比喻:英雄宁失勢的時陣,容易遭受小人的欺負。
《施公案》第一四四回:「好一個奸詐的囚徒,本院今兒日互即寡兒狗奴嚇惊到矣!真正是:龍離滄海遭蝦戲,虎落平陽被犬欺」。

 
第 29籤  枯木可惜未逢春, ko_ vok_ ker sier• vi^ hong_ cun,
戊申 如今還在寒待溫 ru_ gin huan_ zai^ hanˇ tai^ wun;
 寬心且風霜退, kuan_ sim  ciaN  danˋ hong_ sng(song)  te^,
 先苦後甘耀乾坤。 sen_(sing_) koˋ  hier^ gam iau^ ken_ kun。

解說

 

 

第 30籤  漸漸看此月中和, jiam^ jiam^ kuaNˋ cuˋ que^  diong_ herˇ
戊戌 過後須防未得高; gueˋ hier_ su_ hongˇ vi^ ditˋger ;
 改變顏色前途去, gai benˋ qan_ siek jen_ doˇ ki^,
 凡事必定見重勞。 huan_ su_ bitˋ ding^ genˋ diong_ lerˇ

解說

 

 

第 31籤  綠柳蒼蒼正當時, liek^ liuˋ cong_ cong_ jiaNˋ dong_ siˇ
己丑 任君此去龍騰雲 rin^ gun cu ki^ liongˇ ting_ hunˇ
 花開結實無殘謝, hua kai getˋ sit_ vu_ zan_ sia_,
 福祿自有慶家門。 hokˋ lok_ zu^ iuˋ kingˋ ga_ vunˇ

解說

 

 
第 32籤  何用作福問神仙, her_ iong_ zerˋ hok vun^ sin_ sen,
己卯 龍虎相交在門前; liong_ hoˋ siong_ gau zai^ vun_ jianˇ
 黃金忽然變成鐵, gng_ gim hutˋ renˇ benˋ sing_ ti
 此事必定兩相連。 cu su_ bitˋ ding^ liong siong_ lianˇ

解說

 

 

第 33籤  行舟把定未遭風 hing_ jiu ba ding_ vi^ zer hong,
己巳 唄去長江水闊茫 veˋ kiˋ diong_ gang zuiˋ kuaˋvongˇ
 戶內用心再作福, ho^ lai_ iong^ sim zaiˋ zerˋ hok
 看看魚水得相逢。 kuaNˋ kuaN^ hi_ zuiˋ ditˋ siong_ hongˇ

解說

 

 

第 34籤  危險高山行通盡, hui_ hiamˋ ger_ suaN  hing_ tong_ jin_,
己未 莫嫌此路有重重; vok^ hiamˇ cu lo_ iu ding_ dingˇ
 若見蘭桂漸漸發, ne_ giNˋ lan_ gui^ jiam^ jiam^ huat
 長蛇反轉變成龍。 diong_ siaˇ huan zuanˋ benˋ sing_ lingˇ

解說

 

 
第 35籤  此事何須用心機, cu  su_ her_ su_ iong^ sim_ gi,
己酉 前途變怪自然知; jen_ doˇ benˋ guai^ zu^ ren_ di ;
 看看此去得和合, kuaNˋ kuaN^  cu ki^ ditˋ her_ hap_ ,
 漸漸脫出厄移居 jiam^  jiam^  tuatˋ cut  e i_ gi。

解說

 

 

第 36籤 

君爾何須嘆苦難,

gun niˋ her_ su_ tamˋ ko lanˇ
己亥 福如東海壽如山 hok ruˇ dang_ haiˋ  siu_ ru_ san;
 命內自然逢大吉, ming^ lai_ zu^ renˇ hong_ dai^ get
 祈保分明自平安。 gi_ berˋ hun_ mingˇ zu^ bing_ an。

解說

 

 

第 37籤  運逢得意身顯變, wun_  hon ditˋ i^  sin  hen ben^,
庚子 君爾身中皆有益; gun  niˋ sin_ diong gai_ iu  iek•;
 一向前途無難事, itˋ hiong^  jen_ doˇ vu_ lan_ su_,
 君意之中好運得。 gun_ i^  ji_ diong  her wun_ diek•。

解說

 

 
第 38籤  名顯有意在中央, vinhenˋ i^  zai^  diong  iong,
庚寅 不須祈禱心自安; butˋ su_ gi_ derˋ  sim  zu^  an;
 看看早晚日過後, kanˋ kan^  zer  vuanˋ ret_  gerˋ hier_ ,
 即時得意在其間。 jieˋ siˇ ditˋ i^  zai^  gi_ gan。

解說

 

 

第 39籤  意中若問神仙路, i^  diong  na^  vun^  sin_  sen_ lo_,
庚辰 勸爾且退望高樓; kuanˋ  niˋ ciaN  te^ vong^ ger_  loˇ
 寬心且守寬心坐, kuan_ sim  ciaN  siuˋkuan_ sim_ zo_,
 必然遇得貴人 bitˋ renˇ du  dier^  guiˋ rinˇ poˇ

解說

 

 

第 40籤  平生富貴成祿位, bing_ sing huˋ gui^  sing_ lok^ ui_,
庚午 君家門戶定光輝; gun_ ga  vun_ ho_ ding^ gong_ hui;
 此中必定無損失, cu  diong  bitˋ ding^ vu_  sun  sit•,
 夫妻百歲喜成堆 hu_ ce baˋ hue^  hiˋ sing_ dui。

解說

 

 

第 41籤  今行到此實難推, gin hingˇ gauˋ  sit^  lan_  tuis,
庚申 歌歌暢飲自徘徊; ger_ ger tiongˋ  imˋ zu^ pai_  huaiˇ
 雞犬相聞消息近, ge_ kenˋ siong_ vunˇ siau_ sit•gin_ ,
 婚姻功名樂開懷。 hun_ im gong_ vingˇ lok^  kai_ huaiˇ

解說

 

 

第 42籤  雖知此去路險艱, sui_ di  cu  ki^ lo_ gan_ hiamˋ
庚戌 一重江水一重山; jit^  ding_ gang_ suiˋ jit^  ding_ san;
 任他改求終不過, rim^ taN gai giuˇ jiong_  butˋ ger^ ,
 是非終久未得安。 su^ hui  jiong_ giuˋ ve^  ditˋ an。

解說

 

 
第 43籤  一年作事急如飛, itˋ lenˇ zokˋ su_ gipˋ ru_ hui,
辛丑

君爾寬心莫遲疑;

gun niˋ kuan_ sim_ vok^ di_ qiˇ

 

貴人還在千里外,

guiˋ rinˇ huan_ zai^ cian_ li qua_,

 

音信月中漸知其

im_ sin^ que^ diong jiam^  di_ giˇ

解說

 

 
第 44籤  客到前途多得利, ke•gau^ jen_ doˇ der_  ditˋ li_ ,
君爾何故兩相疑? gun niˋher_ go^ liong siong_ qiˇ
 雖是中間防進退, sui_ si^ diong_ gan hong_ jinˋ te^ ,
 月出光輝得運時。 quat^  cut•gong_ hui  ditˋwun_ siˇ

解說

 

 

第 45籤  花開今已結成果, hua  kai   gin i  getˋ  sing_  gerˋ
辛巳

富貴榮華終到老;

huˋ gui^  ing_ huaˇ jiong_ gauˋ lerˋ

 君子小人相會合,

gun_ zuˋ siau  rinˇsiong_ hue^ hap_ ,

 

萬事清吉莫煩惱。

van^ su_ cing_ get• vok^ huan_ lerˋ

解說

 

 

第 46籤  功名得意與君顯, gong_ vingˇ ditˋ i^  yi  gun_ henˋ
辛未 前途富貴喜安然; jen_ doˇ huˋ gui^  hi  an renˇ
 若遇一輪明月照, na^ du jit^ lunˇving_ quat^  jiau^,
 十五團圓光滿 zap^  qo_ tuan_ iNˇ gong vuan lenˇ

解說

 

2008.10.16 待續